OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) a ustanovenia § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 Názov prevádzkovateľa: RIKOV s.r.o.

IČO: 52 296 105

Adresa: Pribetská 876/116, 94701 Hurbanovo
Štát: SR
Právna forma: SRO
Štatutárny orgán prevádzkovateľa : Ľudmila Gerencsériová, Richard Gerencséri
mail: info@rikov.sk
Telefón: +421 907 636 171

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá.

Požadujeme nasledovné osobné údaje:

FO:

Meno, priezvisko

Emailovú adresu

Telefónne číslo

Adresu

PO:

Meno, priezvisko

Firma

Adresa/sídlo

Emailovú adresu

Telefónne číslo

IČO

 

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi nami a kupujúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl.6 ods.1 písm.b) Naradenie - spracovanie je nevyhnutné pre zákon zmluvy.

 

Na emailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje 62 odst.3z.č.351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno odhlásiť zaslaním emailu na info@rikov.sk

 

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín EU.

  


Obchodné podmienky pre firmu RIKOV s.r.o

Nižšie uvedené obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou, platia pre nákup u firmy RIKOV s.r.o. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Predávajúcim je prevádzkovateľ: RIKOV s.r.o, so sídlom Pribetská 876/116,Hurbanovo,IČO:52296105,zapísaného v Živnostenskom registri č.: Okresný úrad Nitra, oddiel Sro, vložka 47927/N. Kontaktné informácie nájdete v sekcii kontakty.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Objednávky

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Prijatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj záväzná objednávka potvrdená predávajúcim, platí ako uznanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa týchto zmluvných obchodných podmienok a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

 

Možnosti objednávky

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • Elektronickou poštou
 • Telefonicky

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je tovar, ktorý si zákazník zakúpi prostredníctvom firmy RIKOV s.r.o.

 Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke potrebné údaje potrebné k úspešnému splneniu objednávky:

 • Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho,
 • IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platiteľ DPH
 • Kód a názov tovaru
 • Spôsob dopravy
 • Dodacia adresa (ak je iná ako adresa bydliska)
 • Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité.

Každá prijatá objednávka v našom obchode je záväzná.

Storno objednávky je možné do 24 hodín od uskutočnenia objednávky. A to e-mailom na info@rikov.sk, alebo telefonicky na čísle +421 907 636 171. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v čase, keď už odovzdal tovar do výroby, alebo odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi.

Informácie o cenách a type dopravy nájdete v sekcii doprava.

V prípade, že nakupujúci už nejakým spôsobom poukázal finančný obnos na účet predávajúceho (napr. prevodom z účtu), je predávajúci povinný túto sumu vrátiť do 14 dní.
 
Zákazník je o svojej objednávke informovaný e-mailom ihneď po jej uskutočnení.
 
Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalej zákonmi pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikateľom.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravený zákonom č 513/1991 Zb. (Ďalej len "obch. Z.") a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom.

Predávajúci sa zaväzuje informovať riadne kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov a o spôsobe použitia. Ak je to potrebné vzhľadom na charakter výrobku, zabezpečuje predávajúci potrebné informácie v zrozumiteľnom písomnom návode

priloženom k výrobku.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov od prevzatia tovaru.
Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je konečným spotrebiteľom je 12 mesiacov.

Odstúpenie od zmluvy (spotrebiteľ – nepodnikateľ)

Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že,zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť - písomný prejav možno zaslať  na email: info@rikov.sk. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@rikov.sk, alebo telefonicky na tel.č.0907 636 171.Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Nekompletnosť skladačiek puzzle a hier je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás  prosím, kontaktujte na info@rikov.sk, alebo na tel.č. 0907 636 171. Reklamovaný tovar nám zašlite prosím na adresu Rikov , Pribetská 876/116,94701 Hurbanovo, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom.

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný - vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je firmy RIKOV s.r.o. oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho vo vrátenej kúpnej cene - znížením sumy vrátenej zákazníkovi.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

·         odovzdaním opraveného tovaru

·         výmenou tovaru

·         vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

·         vrátením kúpnej ceny tovaru

·         odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

.Odstúpenie od zmluvy ( podnikateľ )

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov.

 

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 3. c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 4. d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 7. g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 8. h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 9. i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 10. j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Platné obchodné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na tieto podmienky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy, alebo v súvislosti so zmenou na trhu. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.03.2023 a v plnom rozsahu rušia predchádzajúce obchodné podmienky.

Doprava a platby

Poštovné, balné a dodacia lehota

Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho, a to v zmysle platných ustanovení obch. zákonníka.

Nasledujúce prepravné náklady a podmienky sa vzťahujú na firmu RIKOV s.r.o.
 
Dodacia lehota:   3-21 pracovných dní.


Poštovné je účtované podľa typu a váhy balíka tovaru dopravnou službou :

Slovenská pošta, Packeta

S každou zásielkou dostane zákazník daňový doklad (faktúru).

Rikov nenesie zodpovednosť za:

• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

• poškodenie zavinené doručovateľom : viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Spôsob platby

 • Dobierkou - tovar bude zaslaný na dobierku, celú sumu vyberie od zákazníka doručovateľ pri prevzatí. Poplatok za službu dobierka je 1,00 € bez DPH.
 • Bankovým prevodom možnosť platby prevodom z účtu v akejkoľvek banke na účet predajcu. Ako variabilný symbol použite číslo vašej faktúry. Akonáhle budú peniaze pripísané na náš účet, zásielku začneme vyrábať.